نه ساله ازدواج کردم.همسرم هر وقت دعوامون شده یا تهدیدم کرده به زدن یا کتکم زده.یه بار وکیل گرفتم خواستم ازش جدا شم کارها خوب پیش میرفت من لحظه آخر پشیمون شدم خواستم یه فرصت دیگه به خودم و همسرم بدم.همسرم فکر میکنه من کاری از پیش نبردم و برگشتم.چند روز پیش دعوامون شد اون منو جلوی چشمهای بچه ی دو ساله م کتکم زد من هم فرداش وسایلمو برداشتم و رفتم خونه پدرم.نمیتونم فحش ها و کتک هایی که خوردم رو فراموش کنم.من شاغلم.تو این مدت حتی یه شاخه گل برا من نگرفت.فقط موقع نیازش بود که یادم می افتاد.میگم بیا مهریه ام رو ببخشم بچه رو بده به من.میگه این قدر میمونی تا خودت برگردی.من نگران آینده ی بچه م هستم.اما با وجود دعوا نمیشه بچه ی خوبی تربیت کرد.لطفا بهم بگید باید چیکار کنم.