سلام
پسری هستم۲۸ساله وکارمندودارای موقعیت عالی عاشق دختری هستم که ایشون کارمندهستن و۳۱سالشونه بهشونم گفتم ولی بخاطراختلاف سن نه گفته
حالاسوال اول اینه آیاصلاح هست این ازدواج؟
سوال دوم چطورمتقاعدش کنم ؟