دوستان اگر پسر که مذهب سنی داره میتونه با دختری که شیعه است ازدواج کنه ؟ مگه هر دوشون مسلمون نیستن پس چرا بعضی ها میگن نمیشه ؟