سلام پدر م فرد بسيار بد اخلاقيه و من هيچ وقت نديدم رفتار خوبي داشته باشه و از بچگي تا حالا تحملش ميكردم ولي الان جوري شده تا رفتاراش رو ميبينم بدنم ميلرزه و از شدت ترس سردرد ميگيرم .به خاطر ترس از رفتاراش ازدواج نميكنم و ميترسم زندگيمو به هم بريزه.من نميدونم بايد چطوري باهاش برخورد كنم؟