سلام دوستان
به نظر شما ازدواج با فردي كه از همه لحاظ خوبه ولي مذهبي نيست و اهل نماز و روزه نيست اشنباهه؟؟؟من خشكه مذهب نيستم ولي اهل نماز ميخونم و روزه ميگيرم .آيا اين تفاوت ميتونه مشكل ساز باشه؟؟؟