سلام.خانواده همسرم همیشه درزندگی مابافتنه گری وموزی بازی اختلاف انداخته وشوهرم رابرعلیه من تحریک میکنندطوری که لان یک ماه همسرم راندیدم ومادروخواهرانش میگویندجداشیدعروس بزرگترهم این گونه طلاق دادندولی من شوهرم رادوست دارم اوهم مرادوستدارم ولی هرکاری کنم انهاهربارازمن ایرادگرفته وپشت من شوهرم راتحریک میکنندطوری که شوهرم جلوی اونهاحتی جواب من رانمیدهدمن ازانهامتنفرم.چی کارکنم چه طوراوراازفتنه هاواخواهرشوهربازی ومادرشوهربازیشان اگاه کنم اومیگویدتوبدبینی وزیرش میزندوهمش ازانهاحمایت میکندهرچه انهامیگویندتوزندگی برای من دیکته میکندایامیشوداوراقانع کردیانه چی کارکنم یعنی بزارم زندگیموخراب کنندخواهش میکنم هرکس هرنظری داردبدهد.