دختری 18 ساله ام که قراره برای ادامه تحصیل مهاجرت کنم در این مورد خیلی استرس دارم چطور میتونم با این حس بد اضطراب کنار بیام ؟ مراجعه به روانشناس میتونه تاثیر داشته باشه ؟