34 ساله و مجرد ولی ترسو بودن زیاد و همین مسئله باعث تپش قلبم شده نمی دونم چیکار کنم با این مسئله….؟ مسخره نیست تورو خدا !!!