سلام.
من مدتی پیش از یک واحد صنفی پوشاک واقع در تیراژه یک مانتو خریدم. وقتی مادرم دید متوجه دوخت بد مانتو شد. فردای اون روز به مغازه رفتم و درخواست تعویض داشتم که مغازه دار به من و مادرم فحاشی کرد. از طریق اتحادیه پوشاک شکایت کردم. وقتی با مادرم رفتیم از ما رضایت گرفتند و گفتند فحاشی به ما مربوط نمیشه چون شما پولتون رو پس گرفتید، و باید به کلانتری مراجعه کنید. بعد از امضایی که از اینجانب گرفتند که رضایت نامه ی کامل بود، متوجه کاغذی روی میز کارشناس اتحادیه شدم که وقتی درخواست مطالعه کردم درست برعکس برعلیه من نوشته بود که من فحاشی کردم و همسایه های مغازه هم مهر و امضا کرده بودند. در واقع استشهادیه دروغین بود. توی اتحادیه خیلی ضابع شدم چون نتونستم ثابت کنم که این استشهادیه دروغین است. آیا میتوانم اقدامی بکنم؟ از همسایه های اونجا و همون مغازه دار که علیه من استشهادیه دروغین نوشته اند؟