باسلام
من ی خانوم 30 ساله هستم.
خیلی توسط اطرافیانم تحقیر میشم
چون اعتمادبنفسم پایین است.
لطفت راهنماییم کنید.
باتشکر