30 سال سن – متاهل – و دانشجوی کارشناسی ارشد
4ماهه حامله ام ولی نمیتونم باور کنم که باردارم … حس خوبی دارم ولی نه حس مادرانه … نمیدونم اگر به دنیا بیاد چه حالی داشته باشم ؟