زنی 42 ساله و مجرد که بعد از فوت والدین با برادری که متارکه کرده و برادری که معلول ذهنی و مقداری جسمی است زندگی می کنم علت ماندنم در خانه پدری برادر معلولم می باشد…نمیتوانم برادرم رو ترک کنم …دوست دارم مستقل باشم ولی ترس از تنها گذاشتن برادرم منو نگران میکنه …کمکم کنید چیکار کنم ؟