پسری که یک ساله تقریبا باهم زندگی میکنیم مشکل پارانویدی داره…
نسبت به من و همه کس بی اعتماده و خیلی مشکلات باهم داریم که نیاز دارمراهنماییم کنید