باسلام من دیپلم تجربی دارم امامی خواهم ریاضی کنکوربدهم تاثیرسوابق تحصیلی برای من چقدراست وچگونه محاسبه می شود