یکی از اشناهامون همش با شوهرش درگیری داره و کتک کاری میکنن … این زن و شوهر میتونن تا اخر با هم ادامه بدن ؟