باسلام.پسری هستم 21ساله.من با اینکه به این سن رسیدم هنوزم که هنوزه از تاریکی میترسم وشبها به اطرافم نگاه میکنم تا خابم ببرد به زبان عامیانه بی دلو جیگرم به نظرتون چه کارکنم تا این مشکل بصورت ریشه ای حلبشه باتشکر .