افراط و تفریط در عواطف افراد را منجر به ناسازگاري، پرخاشگري، خشم، نفرت و اضطراب می کند که به صورت کنترل نشده، بهداشت روانی و عاطفی افراد را به گونه اي جدي تهدید می کند. نکته قابل توجه این است که آثار نامطلوب هیجان ها بیش از آثار خوب آن هاست. آنها هشداردهنده هاي زندگی هستند و بسی نیرومند هستند که آتش جنگ ها را شعله ور می کنند، باعث رشد عاطفی و سلامت روانی می شوند و بالعکس می توانند سلامت روانی و عاطفی افراد را تحت تاثیر قرار دهند. سلامت روانی و عقلی شخص به بلوغ عاطفی او نیز بستگی دارد. زیرا نظر شخص نسبت به خودش، دیگران، اوضاع اجتماعی و زندگی به طور کلی از چگونگی رشد و تکامل عواطف وي متاثر می شود. در واقع بلوغ عاطفی جریانی است که طی آن شخصیت فرد به طور مداوم براي احراز بیش از پیش سلامت عاطفی، از لحاظ روانی و فردي می کوشد. بلوغ عاطفی در افراد سبب مسئولیت پذیري، تفکر قبل از عمل، حفظ روابط صمیمی و مثبت با دیگران، صبر و شکیبایی و … خواهد شد. مفهوم رفتار عاطفی بالغ در هر سطحی حاصل از رشد طبیعی عاطفی است. شخصی قادر به کنترل عواطف خویش است که تاخیر در ارضا را تحمل کند بدون اینکه تاسف بخورد و رنج بکشد. به عبارت دیگر، بلوغ عاطفی یعنی اینکه فرد به حدي از پختگی احساسی برسد که بتواند براي مشکلات عاطفی خود راه حل منطقی پیدا کند و قادر باشد احساسات خود را کنترل کند، به عبارت دیگر زمانی می توانیم فردي را از لحاظ عاطفی بالغ بدانیم که فرد تمام عواطف و احساسات خود را به درستی بشناسد و نحوه ابراز صحیح و کنترل آنها را بداند.

تست روانشناسی بلوغ عاطفی توسط یاشویر سینگ و ماهیش بهار گاوا ( 1990 ) تدوین شده است. این سیاهه شامل 48 سوال است و مشتمل بر 5 زیرمقیاس می شود که عبارتند از:
عدم ثبات عاطفی،
بازگشت عاطفی،
ناسازگاري اجتماعی،
فروپاشی شخصیت و
فقدان استقلال

سئوالات را به دقت بخوانید و به تمام آنها پاسخ دهید. در غیر اینصورت جواب تست معتبر نخواهد بود.


جهت کسب نتیجه می بایست به تمامی سئوالات پاسخ دهید.
تعداد سئوالات پاسخ داده شده

0
0%

تست بلوغ عاطفی (EMS)


توجه: انجام این تست ها صرفا جهت پیش آگهی بوده و برای قابل اطمینان بودن حتما می بایست زیرنظر متخصص روانشناس انجام و تفسیر شود و تصمیم گیری صرفا بر اساس نتایج آن و بدون تحلیل روانسنج بسیار خطرناک می باشد.