باسلام
من با شخصي اشنا شدم كه خودم به ديدگاه هاي ايشون تقربا نزديكم
منطورم نوع پوشش ، شركت در مهماني هاي مختلط و ….
اما خانواده من سطح متوسطي دارند اما خانواده ايشون پول دار هستند ،
پدر و مادر ايشون تحصيل كرده هستند اما پدر و مادر من حتي ديپلم هم ندارند .
فاميل هاي ايشون اكثرا خارج از كشور هستند اما فاميل هاي ما در شهرستان
اين تفاوت زياد مي تونه دردسر ساز بشه …