با سلام .من وهمسرم 8سال پیش تودانشگاه عاشقانه با هم ازدواج کردیم والان هم یه بچه 5ساله داریم .یه چندباری پیام عاشقانه توگوشیش دیدم ولی اون زیر بار نرفت چندبار همکاراش سوارماشین کرده بود که میگفت منظوری نداشه و.. منم چون واسه گوشیش قفل گذاشته بود همیشه بهش شک داشتم درضمن اون من دوست داره بهم ازادی مطلق داده بود تا یه روز یه آقایی بهم زنگ زد و گفت دختر فامیلشونو سوار کرده وخوددختره هم بهم گفت چون زیاد اصرار کرده منم سوا رشدم تا برسونتم که فامیلشون اونا رامیبینه بهم زنگ میزنه .اون روزم زیر بار نرفت و کلی دعوا کردیم و گفت منظوری نداشته .ولی از اون روز هرشب گریه میکردم وارامبخش میخوردم چون واقعا دوسش داشتم ودارم توذهنم بود کارشوتلافی کنم .تا اینکه بعد مدتی تو برنامه مجازی با ی پسری که یکسال بود تو بلاک لیستم بود چت کردم اول خواستم تلافی کنم یه مدت باشمو وتموم اما…یه چندماه ادامه پیداکرد وشد تموم زندگیم حاضربودم واسش بمیرم کلی واسش شارژمیفرستادم . .روزی چندساعت حرف میزدم ازشب تاصبح چت میکردیم .اما تازگیا همسرم متوجه شد همچیو نمیدونم ازکجا .از همه چیز باخبر شده منم به پسره گفتم واونم گفت مدتی گوشیمو خاموش میکنم ولی نمیدونم ازکجا فهمیده .هرروز تیکه تیکه از پیاما رامیفهمه و منوعذاب میده .گوشیمو گرفته ومنومحدودکرده .منم با ارامبخش خودمو اروم میکنم چون اول نمدونم چجور فهمیده بعدم طاقت محدودیت را ندارم .ازطرفی اون پسره قسم خورده بودکه منواز هیچ طریقی نمیشناسه ولی از کجا شوهرم همه رافهمیده داره دیوونم میکنه .به فکر خودکشی افتادم ولی به خاطر بچم میترسم .نمیزاره پیش مشاوره هم برم .من از کارم پشیمونم واقعا .الان چیکار کنم توروخدا راهنماییم کنید من از محدود بودن میترسم .اون همه کاری کرده ولی قسم میخوره منظوری نداشه من یبار اشتباه کردم والان دارم زجر میکشم .قسم یخوره پسره از طرف خودش نبوده .ولی الان با اینهمه بدبختی وترس اینکه بقیه پیاما را هم بفهمه چیکار کنم .