23 ساله ام و مجرد … یکی از دوستان من برای به دست آوردن مقاصدش خانوادشو تهدید می کنه به خودکشی گاهی هم واقعا می خواد این کار رو بکنه چطور توجیهش کنم که اشتباه می کنه