با عرض پوزش و جهت اطمينان از درک پاسخ شما:
پس نيازي نيست از دارويي به منظور جلوگيري استفاده کنم؟(با توجه به اينکه 24ساعت قبل از نزديکي از4عدد قرص اچ دي استفاده کرده ام؟