اگر در دوران دوستی رابطه جنسی در حده ارضای بدن 2 طرف باشه و بدون هیچ ضرر و آسیبی باشه ، و مثه پاسخگویی به نیازهای دیگر بدن باشد مشکلی دارد ؟!