سلام من يه دخترو خيلي دوس دارم بهش گفتم و گفتم قصدم ازدواجه اما جوابش به من منفيه بايد چيكار كنم خيلي دوسش دارم ايا بايد فراموشش كنم؟ نميتونم فراموشش كنم من واقعا دوسش دارم فراموشش كنم برم سراغ يه دختر ديگه؟ پس عشق و علاقم به اون دختر چي ميشه؟؟؟ اگه برم سراغ يكي ديگه كه يعني علاقم به اون الكي بوده به فرض هم برم با يكي ديگه ميدونم دلم واسش تنگ ميشه و خيلي دوسش دارم