خب سالها بین مردم زندگی و کار کردم و سنی از من گذشته ولی نمیدونم چرا هر وقت به کسی نیکی میکنم ، چیزی جز بدی دریافت نمیکنم ؟ یعنی روش من در ارتباط با دیگران اشتباهه ؟