سلام.دختري هستم مجرد که در خانواده مذهبي به دنيا اومدم،خواهرم چندسال ازمن کوچکتره و دوساله ازدواج کرده و الان بارداره. شوهر خواهرم به مناسبت هاي مختلف به من پيامک تبريک ميفرستاد.اولين باري که پيام فرستاد به خانواده ام گفتم و اونها يه کم براشون تعجب داشت ،پدرم بدون عکس العمل شديد بهم گفت از خواهرم بخوام بدون هيچ حرفي شماره ام رو ازتوي گوشي شوهرش حذف کنه،ولي خواهرم اين کارو نکرده بود و به شوهرش گفته بود شماره خواهرم رو حذف کن.شوهرش هم گفته بود حذف کردم و بعد از اون بارها برام پيام تبريک فرستاد ولي من ديگه چيزي به خانواده ام و خواهرم نگفتم هيچوقت هم جواب پيامشو ندادم.توي جمعها و مهموني ها هميشه حجاب داشتم و چادر سر ميکردم، و مگه به ضرورت باهاش حرفي نزدم و نگاهي نکردم.اين دفعه که خونشلن رفتيم مثل هميشه چادر سرکرده بودم.وقتي رسيديم خونمون دوباره پيام داد امشب چقدر روسريت بهت ميومد و اينجوري از من تعريف کرد.خيلي تعجب کردم و برام غيرمنتظره بود.چيکار کنم؟