چند من با آقايي آشنا شدم و قرار شد با اجازه خانواده ها چند ماه با هم باشيم تا زمان نامزدي.ولي اين آقا اصرار داره كه من رو با بلوز شلوار ببينه من خيلي محجبه هستم و خواسته ايشون برام غير منطقي و به خاطر اين موضوع چند بارم بحثمون شده ولي اين آقا كوتاه نمياد چيكار كنم؟