گاهی دیده بچه ها با بازی با التشون لذت میبرن چطوری باید این عادت رو از بین برد؟