چرا باید فردی برای فرار از مشکلات خودش رو بکشه و همه چی رو به حساب خودش تموم کنه ؟