سلام من هميشه به همسرم اعتماد كامل داشتم .روابط جنسي خوب و عاشقانه اي با هم داريم هميشه سعي كردم براش خوب و متنوع باشم هميشه به من ميگه تو عالي هستي همونطوري ككه ميخواستم.ولي چيزي كه ناراحتم ميكنه اينكه بعضي از شبها منو به خاطر شبكار بودنش خونه مامانم ميفرستاد و شب خودش تنها خونه ميموند و با ديدن فيلم هاي…خود ارضايي ميكرد.من اينو با چك كردن تاريخچه كامپيوتر فهميدم.من واقعأ درمونده ام چيكار بايد بكنم؟؟؟