خوندم که توی مردا عوارض خود ارضایی جوریه که با س***سـ مجازی(خیالی)بهتر لذت میبرن اما با در اغوش گرفتن یا حضور فیزیکی لذت خاصی نمیبرن همسر من وقتی کنارشم تحریک نمیشه و فکر کنم بخاطر خودارضاییش باشه بعد از ترک کردن خود ارضایی خوب میشه؟؟