قریبا دوماهیست که بطوراتفاقی به خیانت شوهرم پی بردم،رابطه ای که 7ماه پیش به اتمام رسیده،شوهرم بسیار احساس ندامت میکند،در این دوماه حس کردم که واقعا پشیمان شده وقصدجبران دارد،اما هرچه تلاش میکنم تا به روال عادی زندگیم بازگردم نمیتوانم، این مسئله حتی باعث بی توجهیم به دختر یکساله ام شده!
خواهش میکنم راهی نشانم دهید که بتوانم به خودبیایم و از این اشتباه همسرم چشم پوشی کنم،به چند روانشناسی که مراجعه کردم همه گذر زمان را به من یاداورشدند تا به تدریج این حس از من دورشود!اما خودم چنین احساسی ندارم که گذر زمان به من کمک میکند!