دیگه انرژی مثل قبل ندارم … نه تو کارم و نه تو زندگی فقط دارم میگذرونم … چرا اینطوری شدم ؟ ظاهرا” همه چی ام خوبه ؟ ولی این حالم رو نمیدونم