طاها هستم نوجواني 15 ساله هستم عزاب وجدان دارم ايا نيشه به يكباره ترك كرد؟