تقریبا مدت 5 سال است که با پسری که 13 سال ازمن بزرگتره دوست هستیم و میخواهیم باهم ازدواج کنیم میخواستم بپرسم ایا عامل مشکلات زندگی میشه اختلاف سنیمون؟