سلام
به هیچ خانمی دلبسته نشدم. اما …
ترم سوم کارشناسی دیدمش، اوایل هیچ حسی بهش نداشتم ولی کم کم گفتار و کردارش باعث شد که بهش علاقه مند بشم، از رفتار خودش هم معلوم بود که این حس دو طرفه هست.
دلم طاقت نياوورد،باهاش تماس گرفتم.
تجربه ای نداشتم، دو باری که با هم صحبت کردیم، نتونستم درباره علاقم بگم و دیگه جوابم رو نداد. البته تو چند تا پیام بهش گفتم که قصدم دوستی نبوده و ازدواج هست. و فعلا شرایط محیا نیست. در حقیقت تقصیر من بود که خوب پیش نرفت.چون اوضاع مالی و شغلیم خوب نبود اقدامی نکردم.
از اون ماجرا تقریبا 3 سال میگذره، اوضاع شغلی و مالیم خداروشکر بهتر شده و میتونم یه زندگی رو شروع کنم.
تو این مدت همیشه دلم پیشش بوده و نتونستم به کس دیگه ای فکر کنم.
باهاش تماس گرفتم و معذرت خواهی کردم بخاطر قبلا. چون احتمال دادم تو زندگیش کسی هست، سوال پرسیدم که کسی تو زندگیت هست و گفت آره هست.
تو رو خدا کمکم کنید. آیا من به وظیفه خودم عمل کردم؟ دیگه دینی به گردنم هست؟ باز باید اقدامی کنم؟