من 22 سال دارم کودکی ونوجوانی م را در اختلاف والدین وبیماری مادرم (دوقطبی شیدایی)طی کردم باتمام این مشکلات گذشت تا به سن 21 ساله گی رسیدم واحساس می کردم به یکی نیاز دارم تا حمایت عطفی م کنه این رابطه با رابطه جنسی همراه بود واتمام این رابطه باعث شد تمرکزم اعصابم رو ازدست دادم احساس میکنم به خودم وخانواده ام خیانت کردم ودر حال حاضر یک رابطه جدید شروع کردم ونمیدونم چی کارکنم کسی رو ندارم کمک م کنه