بچه ها دوست پسرم شدیدا” روم تعصب داره … راستش خودم خنده ام میگیره بهش گفتم اقا وقتی تعصبی هستی آخه مرض داری دوست دختر پیدا میکنی ؟ اخه این چه کاریه ؟