من با یک پسر دوست بودم که قد کوتاهی دارد به اصطلاح چهل مرد و اندکی در راه رفتن مشکل داره اما من خیلی دوستش دارم خودش میگه من شرایط ازدواج ندارم من به خاطر وضعیتم آینده سختی دارم ما باهم خوب بودیم تا زمانی که متوجه علاقه من شد که ازم فاصله گرفت حتی به دروغ بمن میگه نامزد داره اما میدونم نداره بهم میگه تو نباید دوستم داشته باشی من شرایط عاشقی ندارم حتی ی بار بهم گفت ازت متنفرم ولی وقتی دیدم گفت بخدا دوست دارم ولی ما نمیتونیم باهم باشیم من خیلی دوستش دارم چکار کنم برای من شرایطش مهم نیست