آیا نداشتن رابطه جنسی در کل طول عمر برای بدن مضر است؟