خانم در رابطه زنا شویی خیلی سرده نمیدونم باید چکار کنم حتی بعضی موقع ها تا چندین ما هم خوابی نداریم چکار باید بکنم