من خواهری دارم که در حال حاضر ۲۹ ساله می باشد و متاسفانه از سن ۱۸ سالگی دوست پسر داشت (البته ما یک خانواده مذهبی هستیم و این مسایل در خانواده ما بسیار زشت است)البته در مورد دوست پسر اول خانواده فهمید و برخورد بسیار بدی با او کرد اما برای او درس عبرت نشد و او همچنان به این کارها ادامه میداد و هر وقت خانواده می فهمید بعد از برخورد های شدید این کار را برای مدتی رها میکرد و باز از سر می گرفت ( البته باید بگویم بسیار هم دروغگو است و تا کاملا مچ او را نگیریم به هیچ وجه اعتراف نمی کند حتی بارها دست روی قرآن میگذارد)تا این بار اخر که با پیدا شدن یک نامه دکتر زنان در کیفش و اصرار مادر برای دکتر بردن او به من (خواهرش) گفت که با یک پسر سال گذشته رابطه داشته و به او به زور تجاوز شده(باز من فکر می کنم دروغ میگه و به زور نبوده چون میگه چهار بار این کار را کردم و هر بار من را به یه بهانه ای میکشونده) و از من خواسته این مشکل را حل کنم بدون اینکه خانواده چیزی بفهمد نمی دونم واقعا باید چکار کنم؟؟؟
باید پیش دکتر زنان ببرمش یا مشاور ببرمش و یا دادگاه برم و از این پسر شکایت کنم؟؟؟
تو رو خدا به من کمک کنید در شرایط روحی خیلی بدی هستم دارم دق می کنم