ما تو این 1سال چندین بار رابطه داشتیم ولی خونریزی نداشت هیچکدوم این موضوع منو به شک انداخته الان چیکار میشه کرد