دختر نوجوان من دچار پريشاني جنسي شده ، مدرسه مختلط درس ميخواند ولي مشكلات با پسر ها دارد .