باسلام، برادرم 29سال داردکه:
بعداز6سال اعتیاد توانست 2سال ترک مطلق کنه، امابعدازدقیقا2سال ترک دوباره به سمت اعتیادبرگشت به مدت5ماه،
الان تقریبآدو ماه است ترک کرده، ازطرفی هم دوسالی میشه قصدازدواج بادخترعمه اش را دارد که به علت سابقۀ اعتیادش با مخالفت خانواده دختر مواجه است، ازشما تقاضای راهنمایی وکمک دارم لطفآ.(دختروپسرهمدیگروخیلی دوس دارن فقط این اعتیادمانعشون شده)