سلام چندوقتیه ک باپسری25ساله اهل کرج اشناشدم قصدماازدواج هست ودراینباره بامادرم هم ب صورت تلفنی صحبت کرده وقرارهست فردادراینباره بامادرش صحبت کنه اختمال میره ک مادرش بااین موضوع مخالفت کنه چراک من قبلاازدواج کردم راهنمایی کنیدک اگراین اتفاق افتادچگونه جلوگیری کنم ازعواقبش ضمن اینکه این اقامیگه اگربهم نرسیم خودکشی میکنه