حدود5سال پیش با دختری آشنا شدام چندین بار باهم قهر و اشتی کردیم که تو این 1 سال اخر واقعا احساس کردام که عاشقم شده .من دوسش دارام ولی بهش شک دارام