سلام پسر 14 ساله اي دارم كه به تازگي متوجه موردي شدم كه واقعأ ناراحتم كرد نميدونم بايد چكار كنم.چند روز پيش بعد از يك مهموني يكي از دخترا فاميل كه 9 سالشه به من گفت كه پسرم رفتاراي بدي باهاش انجام داده و ازش خواسته به آلتش دست بزنه و خيلي حركاته ديگه.خيلي ميترسم و ناراحتم توروخدا كمكم كيند