مادرم چند وقته با گوشيش به پسر عمه ام زنگ ميزنه و چندين دقيقه باهاش حرف ميزنه.نميدونم چي ميگن ولي من از اين رابطه نگرانم.پدر و مادرم با هم رابطه خوبي دارن ولي دليل رفتار مادرم رو نميدونم.تورو خدا كمكم كنيد خيلي نگرانم