ر ناحیه مقعدم یه گوشت اضافه به اندازه شاید یک سانت درومده هیچ دردی هم نداره.
خیلی نگرانم