من دختري ٢٣ ساله هستم تا الان با خيلي ها دوست بودم اما تا چند روز باهاشون در ارتباطم خيلي زود ازشون خسته ميشم و به دليل محدود بودنم در خانواده و احساس گناه خيلي زود از پسر زده ميشم و نميتوانم هيچ ارتباطي بر قرار كنم و حتي از اينكه پسري بهم بگه قصد ازدواج داره از اينكه شايد زود ازش بدم بياد ميترسم و خيلي زود رابطه رو تموم ميكنم يا براي اينكه شايد در اينده محدود بشم يا از اينكه ديگه مورد توجه همه نيستم پس از ازدواج دوست ندارم ازدواج كنم … از اين سردرگمي ها و اينكه تكليفم مشخص نيست ناراحتم و ميخواهم كه كمكم كنيد كه چي كار ميتونم بكنم كه از اين شايدبشه گفت تنوع طلبي بيرون بيام !!!؟؟؟